miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

AGAATCTTGATGATGCTGCAT

    similar mature miRNA(s)
   AGAATCTTGATGATGCTGCAT
    ath-miR172a, MIMAT0000203 (miRBase)
    ath-miR172b, MIMAT0000205 (miRBase)
    osa-miR172a, MIMAT0001069 (miRBase)
    osa-miR172d, MIMAT0001084 (miRBase)
    gma-miR172a, MIMAT0001682 (miRBase)
    gma-miR172b, MIMAT0001683 (miRBase)
    ptc-miR172a, MIMAT0001993 (miRBase)
    ptc-miR172b, MIMAT0001994 (miRBase)
    ptc-miR172c, MIMAT0001995 (miRBase)
    ptc-miR172f, MIMAT0001998 (miRBase)
    sly-miR172a, MIMAT0009143 (miRBase)
    sly-miR172b, MIMAT0009144 (miRBase)
    bra-miR172a, MIMAT0010166 (miRBase)
    bra-miR172b, MIMAT0010168 (miRBase)
    bol-miR172a, MIMAT0010171 (miRBase)
    bol-miR172b, MIMAT0010172 (miRBase)
    aqc-miR172a, MIMAT0012571 (miRBase)
    aly-miR172a, MIMAT0017522 (miRBase)
    aly-miR172b, MIMAT0017524 (miRBase)
    tcc-miR172b, MIMAT0020414 (miRBase)
    tcc-miR172e, MIMAT0020417 (miRBase)
    bdi-miR172a, MIMAT0020685 (miRBase)
    aqc-miR172a (PMRD)
    ath-miR172a (PMRD)
    ath-miR172b (PMRD)
    bol-miR172a (PMRD)
    bol-miR172b (PMRD)
    bra-miR172a (PMRD)
    bra-miR172b (PMRD)
    gma-miR172a (PMRD)
    gma-miR172b (PMRD)
    gra-miR172a (PMRD)
    mes-miR172 (PMRD)
    osa-miR172a (PMRD)
    osa-miR172d (PMRD)
    ppd-miR172a (PMRD)
    ptc-miR172a (PMRD)
    ptc-miR172b (PMRD)
    ptc-miR172c (PMRD)
    ptc-miR172f (PMRD)
    sly-miR172a (PMRD)
    sly-miR172b (PMRD)
    stu-miR172 (PMRD)
    vvi-miR172d (PMRD)

   AGAATCTTGATGATGCTGCA
    zma-miR172a, MIMAT0001387 (miRBase)
    zma-miR172d, MIMAT0001388 (miRBase)
    zma-miR172b, MIMAT0001389 (miRBase)
    zma-miR172c, MIMAT0001390 (miRBase)
    sbi-miR172c, MIMAT0001396 (miRBase)
    sbi-miR172a, MIMAT0001397 (miRBase)
    sbi-miR172d, MIMAT0011345 (miRBase)
    csi-miR172a, MIMAT0014076 (miRBase)
    gma-miR172f, MIMAT0018333 (miRBase)
    csi-miR172 (PMRD)
    gma-miR172f (PMRD)
    sbi-miR172a (PMRD)
    sbi-miR172c (PMRD)
    sbi-miR172d (PMRD)
    zma-miR172a (PMRD)
    zma-miR172b (PMRD)
    zma-miR172c (PMRD)
    zma-miR172d (PMRD)

   AGAATCTTGATGATGCTGCAG
    ath-miR172c, MIMAT0000922 (miRBase)
    ath-miR172d, MIMAT0000923 (miRBase)
    aly-miR172c, MIMAT0017526 (miRBase)
    aly-miR172d, MIMAT0017528 (miRBase)
    ath-miR172c (PMRD)
    ath-miR172d (PMRD)

   AAAATCTTGATGATGCTGCAT
    gra-miR172b (PMRD)

   GGAATCTTGATGATGCTGCAT
    ath-miR172e, MIMAT0001019 (miRBase)
    osa-miR172b, MIMAT0001070 (miRBase)
    zma-miR172e, MIMAT0001742 (miRBase)
    ptc-miR172d, MIMAT0001996 (miRBase)
    ptc-miR172e, MIMAT0001997 (miRBase)
    aqc-miR172b, MIMAT0012572 (miRBase)
    tcc-miR172c, MIMAT0020415 (miRBase)
    bdi-miR172b, MIMAT0020696 (miRBase)
    aqc-miR172b (PMRD)
    ath-miR172e (PMRD)
    osa-miR172b (PMRD)
    ptc-miR172d (PMRD)
    ptc-miR172e (PMRD)
    zma-miR172e (PMRD)
    zma-miR172f (PMRD)

   GGAATCTTGATGATGCTGCA
    sbi-miR172b, MIMAT0001395 (miRBase)
    tcc-miR172a, MIMAT0020413 (miRBase)
    sbi-miR172b (PMRD)

   AGAATCCTGATGATGCTGCAT
    tcc-miR172d, MIMAT0020416 (miRBase)
    zma-miR172n (PMRD)

   GGAATCTTGATGATGCTGCAGCAG
    gma-miR172d, MIMAT0011199 (miRBase)
    gma-miR172e, MIMAT0011200 (miRBase)
    gma-miR172d (PMRD)
    gma-miR172e (PMRD)

   TGAATCTTGATGATGCTGCAC
    osa-miR172c, MIMAT0001071 (miRBase)
    sbi-miR172e, MIMAT0001464 (miRBase)
    osa-miR172c (PMRD)
    sbi-miR172e (PMRD)

   AGAATCTTGATGATGCGGCAA
    csi-miR172b, MIMAT0018457 (miRBase)

   TGAATCTTGATGATGCTACAT
    vvi-miR172a, MIMAT0005699 (miRBase)
    vvi-miR172a (PMRD)

   AGGATCTTGATGATGCTGCAG
    asp-miR172 (PMRD)
    tae-miR172c (PMRD)

   GGAATCTTGATGATGCTGCAG
    ptc-miR172g, MIMAT0001999 (miRBase)
    ptc-miR172h, MIMAT0002000 (miRBase)
    vvi-miR172c, MIMAT0005701 (miRBase)
    gma-miR172c, MIMAT0011198 (miRBase)
    rco-miR172, MIMAT0014179 (miRBase)
    gma-miR172c (PMRD)
    ptc-miR172g (PMRD)
    ptc-miR172h (PMRD)
    rco-miR172 (PMRD)
    vvi-miR172c (PMRD)

   AGAATCCTGATGATGCTGCAG
    mtr-miR172, MIMAT0011086 (miRBase)
    bdi-miR172d, MIMAT0012182 (miRBase)
    ghr-miR172, MIMAT0014333 (miRBase)
    ath-miR172m (PMRD)
    bdi-miR172d (PMRD)
    ghr-miR172 (PMRD)
    hvv-miR172a (PMRD)
    hvv-miR172b (PMRD)
    hvv-miR172c (PMRD)
    hvv-miR172d (PMRD)
    mtr-miR172 (PMRD)
    osa-miR172m (PMRD)
    osa-miR172n (PMRD)
    osa-miR172o (PMRD)
    osa-miR172p (PMRD)
    sof-miR172a (PMRD)
    tae-miR172a (PMRD)
    tae-miR172b (PMRD)
    tca-miR172 (PMRD)
    zma-miR172m (PMRD)

   AGAATCCTGATGATGCTGCAC
    sbi-miR172f, MIMAT0014045 (miRBase)
    pga-miR172 (PMRD)
    psi-miR172 (PMRD)
    sbi-miR172f (PMRD)

   AGAATCCTGATGATGCTGCAA
    ptc-miR172i, MIMAT0002001 (miRBase)
    ptc-miR172i (PMRD)

   GGAATCTTGATGATTCTGCAC
    mtr-miR172a (PMRD)

   TGAATCTTGATGCTGCCGCA
    ptc-miRf10079-akr (PMRD)

   GGAATCCTGATGATGCTGCAG

   TGAATCTTGATGATGCTACAC
    vvi-miR172b, MIMAT0005700 (miRBase)
    vvi-miR172b (PMRD)

   TGAATCTTGATGATGCTCCAC
    ppd-miR172b (PMRD)

   AGAATCTTGATGATGATTAAA
    osa-miR1426, MIMAT0005960 (miRBase)
    osa-miR1426 (PMRD)

   TGAATCTTGATGATGCCAAAT
    ghr-miR172a (PMRD)