miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

ATGACAGAAGAGAGAGAGCAA

    similar mature miRNA(s)
   ATGACAGAAGAGAGAGAGCAC
    ghr-miR157 (PMRD)

   TTGACAGAAGAGAGAGAGCAC
    ahy-miR156c, MIMAT0016320 (miRBase)
    far-miR156b, MIMAT0018374 (miRBase)
    ahy-miR156c (PMRD)
    ahy-miR157k (PMRD)
    ath-miR157m (PMRD)
    can-miR157 (PMRD)
    gma-miR157r (PMRD)
    gra-miR157c (PMRD)
    gra-miR157d (PMRD)
    han-miR157b (PMRD)
    lja-miR157b (PMRD)
    lsa-miR157 (PMRD)
    nbe-miR157a (PMRD)
    nbe-miR157b (PMRD)
    pam-miR157 (PMRD)
    par-miR157 (PMRD)
    pts-miR157 (PMRD)
    sin-miR157 (PMRD)
    stu-miR157b (PMRD)
    stu-miR157c (PMRD)
    zel-miR157 (PMRD)
    zma-miR157m (PMRD)

   TTGACAGAAGAGAGAGAGCACA
    gma-miR156f, MIMAT0018318 (miRBase)

   TTGACAGAAGATAGAGAGCAC
    ath-miR157a, MIMAT0000172 (miRBase)
    ath-miR157b, MIMAT0000173 (miRBase)
    ath-miR157c, MIMAT0000174 (miRBase)
    gma-miR156d, MIMAT0001672 (miRBase)
    gma-miR156e, MIMAT0001673 (miRBase)
    gma-miR156c, MIMAT0001674 (miRBase)
    ptc-miR156g, MIMAT0001896 (miRBase)
    ptc-miR156h, MIMAT0001897 (miRBase)
    ptc-miR156i, MIMAT0001898 (miRBase)
    ptc-miR156j, MIMAT0001899 (miRBase)
    mtr-miR156e, MIMAT0011081 (miRBase)
    mtr-miR156f, MIMAT0011091 (miRBase)
    mtr-miR156h, MIMAT0011099 (miRBase)
    gra-miR157a, MIMAT0005810 (miRBase)
    gra-miR157b, MIMAT0005811 (miRBase)
    bna-miR156b, MIMAT0005636 (miRBase)
    bna-miR156c, MIMAT0005639 (miRBase)
    vvi-miR156f, MIMAT0005645 (miRBase)
    vvi-miR156g, MIMAT0005646 (miRBase)
    vvi-miR156i, MIMAT0005647 (miRBase)
    sly-miR156a, MIMAT0009138 (miRBase)
    sly-miR156b, MIMAT0009139 (miRBase)
    sly-miR156c, MIMAT0009140 (miRBase)
    bra-miR157a, MIMAT0010152 (miRBase)
    bol-miR157a, MIMAT0010169 (miRBase)
    rco-miR156f, MIMAT0014149 (miRBase)
    rco-miR156g, MIMAT0014150 (miRBase)
    rco-miR156h, MIMAT0014151 (miRBase)
    aly-miR157a, MIMAT0017413 (miRBase)
    aly-miR157b, MIMAT0017415 (miRBase)
    aly-miR157c, MIMAT0017417 (miRBase)
    ahy-miR156b-5p, MIMAT0016318 (miRBase)
    tcc-miR156e, MIMAT0020373 (miRBase)
    tcc-miR156f, MIMAT0020374 (miRBase)
    ahy-miR156b-5p (PMRD)
    ahy-miR157a-5p (PMRD)
    ath-miR157a (PMRD)
    ath-miR157b (PMRD)
    ath-miR157c (PMRD)
    bna-miR156b (PMRD)
    bna-miR156c (PMRD)
    bol-miR157a (PMRD)
    bra-miR157a (PMRD)
    gma-miR156c (PMRD)
    gma-miR156d (PMRD)
    gma-miR156e (PMRD)
    gra-miR157a (PMRD)
    gra-miR157b (PMRD)
    han-miR157a (PMRD)
    lja-miR157a (PMRD)
    mtr-miR156e (PMRD)
    mtr-miR156f (PMRD)
    mtr-miR156h (PMRD)
    nta-miR157 (PMRD)
    ptc-miR156g (PMRD)
    ptc-miR156h (PMRD)
    ptc-miR156i (PMRD)
    ptc-miR156j (PMRD)
    rco-miR156f (PMRD)
    rco-miR156g (PMRD)
    rco-miR156h (PMRD)
    sly-miR156a (PMRD)
    sly-miR156b (PMRD)
    sly-miR156c (PMRD)
    stu-miR157a (PMRD)
    vvi-miR156f (PMRD)
    vvi-miR156g (PMRD)

   TTGACAGAAGATAGAGAGCAT
    iba-miR157 (PMRD)
    ini-miR157a (PMRD)
    ini-miR157b (PMRD)
    lja-miR157c (PMRD)
    pco-miR157 (PMRD)
    sly-miR157a (PMRD)
    sly-miR157b (PMRD)
    sly-miR157c (PMRD)

   CTGACAGAAGATAGAGAGCAC
    smo-miR156b, MIMAT0005214 (miRBase)
    smo-miR156b (PMRD)

   TTGACAGAAGAAAGAGAGCAC
    smo-miR156c, MIMAT0005215 (miRBase)
    smo-miR156c (PMRD)

   TTGACAGAAGACAGAGAGCAC
    nad-miR157a (PMRD)
    nad-miR157b (PMRD)
    nad-miR157c (PMRD)

   TTGACAGAAGAGAGTGAGCAC
    sbi-miR157 (PMRD)

   TTGACAGAAGACAGGGAGCAC
    smo-miR156d, MIMAT0005216 (miRBase)
    smo-miR156d (PMRD)

   TTGACAGAAGATAGAGGGCAC
    mtr-miR156g, MIMAT0011093 (miRBase)
    mtr-miR156g (PMRD)
    mtr-miR157 (PMRD)