miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TATCACAGCCAGCTTTGATGA

    similar mature miRNA(s)
   TATCACAGCCAGCTTTGATGAGCT
    aae-miR-2b, MIMAT0014306 (miRBase)

   TATCACAGCCAGCTTTGATGAGC
    dme-miR-2a-3p, MIMAT0000106 (miRBase)
    dps-miR-2a, MIMAT0001200 (miRBase)
    ame-miR-2, MIMAT0001485 (miRBase)
    aga-miR-2, MIMAT0009202 (miRBase)
    bmo-miR-2a, MIMAT0007894 (miRBase)
    tca-miR-2c-3p, MIMAT0008353 (miRBase)
    tca-miR-2a-3p, MIMAT0019095 (miRBase)
    tca-miR-2b-3p, MIMAT0019097 (miRBase)
    dan-miR-2a, MIMAT0008414 (miRBase)
    der-miR-2a, MIMAT0008510 (miRBase)
    dgr-miR-2a, MIMAT0008607 (miRBase)
    dmo-miR-2a, MIMAT0008672 (miRBase)
    dpe-miR-2a, MIMAT0008729 (miRBase)
    dse-miR-2a, MIMAT0008819 (miRBase)
    dsi-miR-2a, MIMAT0008853 (miRBase)
    dvi-miR-2a, MIMAT0008909 (miRBase)
    dwi-miR-2a, MIMAT0009006 (miRBase)
    dya-miR-2a, MIMAT0009106 (miRBase)
    dpu-miR-2a, MIMAT0012657 (miRBase)
    dpu-miR-2b, MIMAT0012658 (miRBase)
    isc-miR-2a, MIMAT0012696 (miRBase)
    aae-miR-2c, MIMAT0014308 (miRBase)
    nvi-miR-2c, MIMAT0015663 (miRBase)
    ngi-miR-2, MIMAT0018393 (miRBase)
    nlo-miR-2, MIMAT0018427 (miRBase)

   TATCACAGCCAGCTTTGAAGAGC
    aae-miR-2a, MIMAT0014226 (miRBase)
    cqu-miR-2, MIMAT0014412 (miRBase)

   TATCACAGCCAGCTTTGATGTGC
    cel-miR-2, MIMAT0000004 (miRBase)
    crm-miR-2, MIMAT0011574 (miRBase)
    nvi-miR-2b, MIMAT0015667 (miRBase)

   TATCACAGCCACCTTTGATGAGC
    isc-miR-2b, MIMAT0012697 (miRBase)

   TATCACAGCCAGCTTTGATGGGC
    dme-miR-2c-3p, MIMAT0000411 (miRBase)
    dps-miR-2c, MIMAT0001202 (miRBase)
    dan-miR-2c, MIMAT0008442 (miRBase)
    der-miR-2c, MIMAT0008540 (miRBase)
    dgr-miR-2c, MIMAT0008626 (miRBase)
    dmo-miR-2c, MIMAT0008652 (miRBase)
    dpe-miR-2c, MIMAT0008736 (miRBase)
    dse-miR-2c, MIMAT0008777 (miRBase)
    dsi-miR-2c, MIMAT0008854 (miRBase)
    dvi-miR-2c, MIMAT0008910 (miRBase)
    dwi-miR-2c, MIMAT0009035 (miRBase)
    dya-miR-2c, MIMAT0009097 (miRBase)

   TATCACAGCCAGCTTTGTTGAGC
    nvi-miR-2a, MIMAT0015666 (miRBase)

   TATCACAGCCAGCTTTGAGGAGC
    dme-miR-2b-3p, MIMAT0000107 (miRBase)
    dps-miR-2b, MIMAT0001201 (miRBase)
    dan-miR-2b, MIMAT0008417 (miRBase)
    der-miR-2b, MIMAT0008535 (miRBase)
    dgr-miR-2b, MIMAT0008568 (miRBase)
    dmo-miR-2b, MIMAT0008650 (miRBase)
    dpe-miR-2b, MIMAT0008738 (miRBase)
    dse-miR-2b, MIMAT0008780 (miRBase)
    dsi-miR-2b, MIMAT0008858 (miRBase)
    dvi-miR-2b, MIMAT0008951 (miRBase)
    dwi-miR-2b, MIMAT0009016 (miRBase)
    dya-miR-2b, MIMAT0009075 (miRBase)

   TATCACAGCCAGCTTTGATGAGCG
    api-miR-2a, MIMAT0014727 (miRBase)

   TATCACAGCCAGCTTTGATAAG
    cte-miR-2c, MIMAT0009505 (miRBase)

   TATCACAGCCAGCTTTGATGAGT
    lgi-miR-2c, MIMAT0009558 (miRBase)

   TATCACAGCCAGCTTTGATGT
    bma-miR-2a, MIMAT0014096 (miRBase)

   TATCACAGCCAGCTTTGTTGAGT
    bmo-miR-2b, MIMAT0007895 (miRBase)

   TATCACAGCCTGCTTGGATCAGT
    lgi-miR-2d, MIMAT0009559 (miRBase)

   TATCACAGCCCGCTTTGTTGACT
    cte-miR-2a, MIMAT0009503 (miRBase)

   TATCACAGCCATTTTTGACGAGT
    bmo-miR-13b, MIMAT0007898 (miRBase)
    nvi-miR-13b, MIMAT0015665 (miRBase)