miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TCGATAAACCTCTGCATCCA

    similar mature miRNA(s)
   TCGATAAACCTCTGCATCCAG
    ath-miR162a, MIMAT0000182 (miRBase)
    ath-miR162b, MIMAT0000183 (miRBase)
    osa-miR162a, MIMAT0000632 (miRBase)
    mtr-miR162, MIMAT0001640 (miRBase)
    ptc-miR162a, MIMAT0001915 (miRBase)
    ptc-miR162b, MIMAT0001916 (miRBase)
    ptc-miR162c, MIMAT0001917 (miRBase)
    ghr-miR162a, MIMAT0005812 (miRBase)
    cpa-miR162a, MIMAT0005567 (miRBase)
    vvi-miR162, MIMAT0005657 (miRBase)
    sly-miR162, MIMAT0009142 (miRBase)
    sbi-miR162, MIMAT0014041 (miRBase)
    csi-miR162, MIMAT0014088 (miRBase)
    rco-miR162, MIMAT0014155 (miRBase)
    aly-miR162a, MIMAT0017446 (miRBase)
    aly-miR162b, MIMAT0017448 (miRBase)
    tcc-miR162, MIMAT0020379 (miRBase)
    ath-miR162a (PMRD)
    ath-miR162b (PMRD)
    cpa-miR162a (PMRD)
    csi-miR162 (PMRD)
    csi-miR162.5 (PMRD)
    ghr-miR162a (PMRD)
    gma-miR162a (PMRD)
    gma-miR162m (PMRD)
    llu-miR162 (PMRD)
    lsa-miR162 (PMRD)
    mtr-miR162 (PMRD)
    mtr-miR162d (PMRD)
    osa-miR162a (PMRD)
    ptc-miR162a (PMRD)
    ptc-miR162b (PMRD)
    ptc-miR162c (PMRD)
    rco-miR162 (PMRD)
    sbi-miR162 (PMRD)
    sly-miR162 (PMRD)
    vvi-miR162 (PMRD)
    zma-miR162b (PMRD)

   TCGATAAACCTCTGCATCCA
    zma-miR162, MIMAT0001376 (miRBase)
    gma-miR162, MIMAT0007353 (miRBase)
    mtr-miR162b (PMRD)
    zma-miR162 (PMRD)

   TCGATAAACCTTTGCATCCAG
    mdo-miR162 (PMRD)

   TCGATAAGCCTCTGCATCCAG
    osa-miR162b, MIMAT0001032 (miRBase)
    osa-miR162b (PMRD)
    osa-miR162m (PMRD)

   TCGATGAACCGCTGCATCCAG
    mtr-miR162c (PMRD)