miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TCTTTGGTTATCTAGCTGTAT

    similar mature miRNA(s)
   TCTTTGGTTATCTAGCTGTATGA
    dme-miR-9a-5p, MIMAT0000114 (miRBase)
    mmu-miR-9, MIMAT0000142 (miRBase)
    hsa-miR-9, MIMAT0000441 (miRBase)
    rno-miR-9, MIMAT0000781 (miRBase)
    gga-miR-9, MIMAT0001195 (miRBase)
    dps-miR-9a, MIMAT0001211 (miRBase)
    ame-miR-9a, MIMAT0001491 (miRBase)
    aga-miR-9a, MIMAT0001526 (miRBase)
    dre-miR-9, MIMAT0001769 (miRBase)
    ssc-miR-9-1, MIMAT0002168 (miRBase)
    ssc-miR-9-2, MIMAT0002169 (miRBase)
    ptr-miR-9, MIMAT0002275 (miRBase)
    ggo-miR-9, MIMAT0002276 (miRBase)
    lla-miR-9, MIMAT0002277 (miRBase)
    mne-miR-9, MIMAT0002278 (miRBase)
    age-miR-9, MIMAT0002279 (miRBase)
    fru-miR-9, MIMAT0002910 (miRBase)
    tni-miR-9, MIMAT0002911 (miRBase)
    xtr-miR-9a, MIMAT0003553 (miRBase)
    bmo-miR-9a, MIMAT0004194 (miRBase)
    mdo-miR-9, MIMAT0004087 (miRBase)
    mml-miR-9, MIMAT0006160 (miRBase)
    cfa-miR-9, MIMAT0006674 (miRBase)
    dan-miR-9a, MIMAT0008458 (miRBase)
    der-miR-9a, MIMAT0008505 (miRBase)
    dgr-miR-9a, MIMAT0008589 (miRBase)
    dmo-miR-9a, MIMAT0008670 (miRBase)
    dpe-miR-9a, MIMAT0008717 (miRBase)
    dse-miR-9a, MIMAT0008800 (miRBase)
    dsi-miR-9a, MIMAT0008843 (miRBase)
    dvi-miR-9a, MIMAT0008929 (miRBase)
    dwi-miR-9a, MIMAT0009034 (miRBase)
    dya-miR-9a, MIMAT0009070 (miRBase)
    cte-miR-9, MIMAT0009508 (miRBase)
    lgi-miR-9, MIMAT0009562 (miRBase)
    lmi-miR-9a, MIMAT0010146 (miRBase)
    dpu-miR-9, MIMAT0012671 (miRBase)
    eca-miR-9a, MIMAT0012967 (miRBase)
    aae-miR-9a, MIMAT0014323 (miRBase)
    tgu-miR-9, MIMAT0014502 (miRBase)
    api-miR-9a, MIMAT0014748 (miRBase)
    nvi-miR-9a, MIMAT0015697 (miRBase)
    ppy-miR-9, MIMAT0015729 (miRBase)
    ngi-miR-9a, MIMAT0018405 (miRBase)
    nlo-miR-9a, MIMAT0018442 (miRBase)

   TCTTTGGTTATCTAGCTGTAT
    sko-miR-9, MIMAT0009610 (miRBase)
    tca-miR-9a-5p, MIMAT0010090 (miRBase)

   TCTTTGGTTATCTAGCTGTATG
    xtr-miR-9, MIMAT0003649 (miRBase)
    oan-miR-9, MIMAT0006792 (miRBase)
    bta-miR-9, MIMAT0009389 (miRBase)
    spu-miR-9, MIMAT0009653 (miRBase)
    bfl-miR-9-5p, MIMAT0009465 (miRBase)
    ppc-miR-9, MIMAT0011737 (miRBase)
    pma-miR-9a, MIMAT0019373 (miRBase)

   TCTTTGGTTACCTAGCTGTATGA
    xtr-miR-9b, MIMAT0003555 (miRBase)

   TCTTTGGTTTTCTAGCTGTATGAT
    sme-miR-9a, MIMAT0011248 (miRBase)

   GCTTTGGTAATCTAGCTTTATGA
    ame-miR-9b, MIMAT0001492 (miRBase)
    bmo-miR-9b, MIMAT0009161 (miRBase)

   TCTTTGGTATCCTAGCTG

   TCTTTGGTTGTTTAGCTATATGA
    sme-miR-9b, MIMAT0011247 (miRBase)

   TCTTTGGTATTCTAGCTGTAGA
    dme-miR-9c-5p, MIMAT0000392 (miRBase)
    dps-miR-9c, MIMAT0001213 (miRBase)
    aga-miR-9c, MIMAT0001530 (miRBase)
    dan-miR-9c, MIMAT0008456 (miRBase)
    der-miR-9c, MIMAT0008554 (miRBase)
    dgr-miR-9c, MIMAT0008606 (miRBase)
    dmo-miR-9c, MIMAT0008683 (miRBase)
    dpe-miR-9c, MIMAT0008746 (miRBase)
    dse-miR-9c, MIMAT0008812 (miRBase)
    dvi-miR-9c, MIMAT0008924 (miRBase)
    dwi-miR-9c, MIMAT0008992 (miRBase)
    dya-miR-9c, MIMAT0009112 (miRBase)
    aae-miR-9c-5p, MIMAT0014212 (miRBase)
    cqu-miR-9, MIMAT0014380 (miRBase)

   TCTTTGGTCATCTGGCTTTGTGA
    sme-miR-79-5p, MIMAT0012108 (miRBase)

   TCTTTGGTACTTTAGCTGTAG
    api-miR-9b, MIMAT0014749 (miRBase)

   TCTTTGGTTATCCAGTTTGA
    cin-miR-9-5p, MIMAT0016396 (miRBase)