miRNEST 2.0: an integrative microRNA resource miRNEST 2.0, an integrative microRNA resource :: similar mature miRNAs
mature miRNA sequence:

TTTGGATTGAAGGGAGCTCTG

    similar mature miRNA(s)
   TTTGGATTGAAGGGAGCTCTG
    osa-miR159a.1, MIMAT0001022 (miRBase)
    osa-miR159b, MIMAT0001023 (miRBase)
    sbi-miR159, MIMAT0001468 (miRBase)
    sof-miR159a, MIMAT0001658 (miRBase)
    sof-miR159b, MIMAT0001659 (miRBase)
    sof-miR159d, MIMAT0001660 (miRBase)
    zma-miR159a, MIMAT0001711 (miRBase)
    zma-miR159b, MIMAT0001712 (miRBase)
    tae-miR159a, MIMAT0005343 (miRBase)
    tae-miR159b, MIMAT0005344 (miRBase)
    zma-miR159f, MIMAT0013975 (miRBase)
    zma-miR159j, MIMAT0013979 (miRBase)
    zma-miR159k, MIMAT0013980 (miRBase)
    hvu-miR159b, MIMAT0018209 (miRBase)
    hvu-miR159a, MIMAT0018210 (miRBase)
    far-miR159, MIMAT0018362 (miRBase)
    ssp-miR159a, MIMAT0020292 (miRBase)
    hvv-miR159a (PMRD)
    hvv-miR159b (PMRD)
    oru-miR159 (PMRD)
    osa-miR159a (PMRD)
    osa-miR159b (PMRD)
    osa-miR159m (PMRD)
    pgl-miR159 (PMRD)
    sar-miR159 (PMRD)
    sbi-miR159 (PMRD)
    sof-miR159a (PMRD)
    sof-miR159b (PMRD)
    sof-miR159d (PMRD)
    spr-miR159 (PMRD)
    tae-miR159a (PMRD)
    tae-miR159b (PMRD)
    zma-miR159a (PMRD)
    zma-miR159b (PMRD)
    zma-miR159j (PMRD)
    zma-miR159k (PMRD)
    zma-miR159m (PMRD)

   TTTGGATTGAAGGGAGCTCTT
    ath-miR159b, MIMAT0000207 (miRBase)
    aly-miR159b, MIMAT0017426 (miRBase)
    ath-miR159b (PMRD)

   TTTGGATTGAAGGGAGCTCTA
    ath-miR159a, MIMAT0000177 (miRBase)
    gma-miR159a, MIMAT0001675 (miRBase)
    ptc-miR159a, MIMAT0001901 (miRBase)
    ptc-miR159b, MIMAT0001902 (miRBase)
    ptc-miR159c, MIMAT0001903 (miRBase)
    bna-miR159, MIMAT0005635 (miRBase)
    vvi-miR159c, MIMAT0005650 (miRBase)
    sly-miR159, MIMAT0009141 (miRBase)
    bra-miR159a, MIMAT0010153 (miRBase)
    mtr-miR159a, MIMAT0011166 (miRBase)
    pvu-miR159a.1, MIMAT0015301 (miRBase)
    rco-miR159, MIMAT0014152 (miRBase)
    aly-miR159a, MIMAT0017424 (miRBase)
    ahy-miR159, MIMAT0016321 (miRBase)
    csi-miR159, MIMAT0018450 (miRBase)
    ahy-miR159 (PMRD)
    ath-miR159a (PMRD)
    bna-miR159 (PMRD)
    bra-miR159a (PMRD)
    gma-miR159a (PMRD)
    ltu-miR159 (PMRD)
    mtr-miR159a (PMRD)
    mtr-miR159c (PMRD)
    ptc-miR159a (PMRD)
    ptc-miR159b (PMRD)
    ptc-miR159c (PMRD)
    pvu-miR159 (PMRD)
    rco-miR159 (PMRD)
    sly-miR159 (PMRD)
    vvi-miR159c (PMRD)

   TTTGGAGTGAAGGGAGCTCTG
    zma-miR159h, MIMAT0013977 (miRBase)
    zma-miR159i, MIMAT0013978 (miRBase)
    zma-miR159e (PMRD)
    zma-miR159h (PMRD)
    zma-miR159i (PMRD)

   TTTGGATTGAAAGGAGCTCTT
    sof-miR159e, MIMAT0001661 (miRBase)
    sof-miR159e (PMRD)

   CTTGGATTGAAGGGAGCTCTA
    osa-miR159f, MIMAT0001027 (miRBase)
    osa-miR159f (PMRD)

   TTTGGATTGAAGGGAGCTCCT
    ath-miR159c, MIMAT0001015 (miRBase)
    aly-miR159c, MIMAT0017428 (miRBase)
    ath-miR159c (PMRD)

   ATTGGATTGAAGGGAGCTCCG
    osa-miR159d, MIMAT0001025 (miRBase)
    osa-miR159d (PMRD)

   TTTGGACTGAAGGGAGCTCTA
    aqc-miR159, MIMAT0012552 (miRBase)
    aqc-miR159 (PMRD)

   TTTGGAGTGAAGGGAGTTCTG
    zma-miR159g, MIMAT0013976 (miRBase)

   CTTGGACTGAAGGGAGCTCC
    ppt-miR319a, MIMAT0003133 (miRBase)
    ppt-miR319b, MIMAT0003134 (miRBase)
    sly-miR319, MIMAT0009145 (miRBase)
    ppt-miR319a (PMRD)
    ppt-miR319b (PMRD)

   CTTGGAGTGAAGGGAGCTCTC
    vvi-miR159a, MIMAT0005648 (miRBase)
    vvi-miR159b, MIMAT0005649 (miRBase)
    vvi-miR159a (PMRD)
    vvi-miR159b (PMRD)

   ATTGGAGTGAAGGGAGCTCCG
    gma-miR159c, MIMAT0007352 (miRBase)
    gma-miR159c (PMRD)

   ATTGGATTGAAGGGAGCTCCA
    osa-miR159c, MIMAT0001024 (miRBase)
    osa-miR159c (PMRD)

   ATTGGATTGAAGGGAGCTCCT
    osa-miR159e, MIMAT0001026 (miRBase)
    osa-miR159e (PMRD)

   CTTGGATTGAAGGGAGCTCCT
    sof-miR159c, MIMAT0001662 (miRBase)
    zma-miR159c, MIMAT0001713 (miRBase)
    zma-miR159d, MIMAT0001714 (miRBase)
    sbi-miR159b, MIMAT0001753 (miRBase)
    ptc-miR159d, MIMAT0001904 (miRBase)
    ptc-miR159d (PMRD)
    sbi-miR159b (PMRD)
    sof-miR159c (PMRD)
    zma-miR159c (PMRD)
    zma-miR159d (PMRD)
    zma-miR159f (PMRD)
    zma-miR159g (PMRD)

   CTTGGATTGAAGGGAGCTCCC
    pta-miR159c, MIMAT0004992 (miRBase)
    smo-miR159, MIMAT0005217 (miRBase)
    pta-miR159c (PMRD)
    smo-miR159 (PMRD)

   TTTGGACTGAAGGGAGCTCCT
    vvi-miR319e, MIMAT0006556 (miRBase)
    csi-miR319, MIMAT0018459 (miRBase)
    tcc-miR319, MIMAT0020418 (miRBase)
    vvi-miR319e (PMRD)

   CTTGGATTGAAGGGAGCTCCA
    psi-miR159 (PMRD)

   ATTGGAGTGAAGGGAGCTCGA
    ptc-miR159f, MIMAT0001906 (miRBase)
    ptc-miR159f (PMRD)

   ATTGGACTGAAGGGAGCTCCC
    vvi-miR319g (PMRD)

   CTTGGACTGAAGGGAGCTCCC
    ppt-miR319c, MIMAT0003135 (miRBase)
    ppt-miR319d, MIMAT0003136 (miRBase)
    ppt-miR319e, MIMAT0004354 (miRBase)
    ppt-miR319c (PMRD)
    ppt-miR319d (PMRD)
    ppt-miR319e (PMRD)
    vvi-miR319b (PMRD)
    vvi-miR319c (PMRD)
    vvi-miR319f (PMRD)

   ATTGGAGTGAAGGGAGCTCCA
    gma-miR159b, MIMAT0007351 (miRBase)
    gma-miR159b (PMRD)

   ATTGGTTTGAAGGGAGCTCCA
    zma-miR159e, MIMAT0013974 (miRBase)